Tuesday, May 21, 2024

Chile: Borics “vänsterregering” vräker och tänder eld på Toma 17 de Mayo.- Chile: El "gobierno de izquierda" de Boric desaloja e incendia la Toma 17 de Mayo

 | Nyheter

Noticias

Den chilenska staten anfaller med sina väpnade styrkor och tänder eld på Toma 17 de Mayo, ett område som invånarna i Cerro Navia, Santiago har ockuperat sedan 5 år tillbaka. Massorna kämpar och gör motstånd och The Habitat International Coalition har utfärdat ett brådskande solidaritetsuttalande för att stoppa vräkningsordern som utfärdats av den falska vänsterregeringen ledd av Gabriel Boric. Folket i Santiago mobiliserar och förbereder sig för en hård kamp.

El Estado chileno ataca con sus fuerzas armadas e incendia la Toma 17 de Mayo, zona que los vecinos de Cerro Navia, Santiago ocupan desde hace 5 años. Las masas están luchando y resistiendo y la Coalición Internacional Hábitat ha emitido una declaración de solidaridad urgente para detener la orden de desalojo emitida por el falso gobierno de izquierda liderado por Gabriel Boric. Los santiagueros se movilizan y se preparan para una lucha feroz.Bild 1: Invånarna i Toma 17 de Mayo gör motstånd mot statens väpnade styrkor. Bild 2: Den chilenska reaktionen bränner ner det fattiga folkets hem i Toma 17 de Mayo

Imagen 1: Los vecinos de Toma 17 de Mayo resisten a las fuerzas armadas del estado. Imagen 2: La reacción chilena incendia casas de pobres en Toma 17 de Mayo

Bakgrunden till detta är att hemlöshet präglar vardagen för massorna i Chiles huvudstad Santiago. För att motverka hemlösheten organiserar massorna markockupationer som kallas “tomas” eller “campamentos” i Chile. Hemlöshet är ett allvarligt problem i Chile och “tomas” och “campamentos” har mångdubblats sedan 2019. 2024 är det cirka 120 000 fattiga familjer som lever i “illegala” markockupationer över hela landet. Den gamla chilenska staten försvarar de stora jordägarnas privata egendom med rättsprocesser och vräkningsorder, och har även infört en ny repressiv lag som straffar ”skyldiga” med fängelsestraff för markockupationer.

Gabriel Borics opportunistiska regering var den som utfärdade denna folkfientliga lag. Detta åtföljs av en mediekampanj i radio och TV som framställer markockupationer som “hotspots för brottslighet” och för att rättfärdiga polisens brutala agerande vid vräkningarna. Denna typ av mediamanipulation som smutskastar de allra mest utsatta i samhället är vi väl bekanta med här i Sverige. En av de viktigaste markockupationerna i den nuvarande kampen är “Toma 17 de Mayo”, som nu står inför ett vräkningsbeslut.

Toma 17 de Mayo ockupationen inleddes av en grupp grannar i området Cerro Navia som bestämde sig för att ockupera mark som hade stått tom i 20 år vid kommunens stadsgräns. Grannarna tog hjälp av folk med byggkunskap och utvecklade en tomtplan för ockupationen. Sedan utvecklade grannarna överenskommelser mellan de nya grannarna och de upprättade vad varje invånare har för plikter på den ockuperade marken. Sedan dess har över 200 familjer bosatt sig i Toma 17 de Mayo och de har förvandlat det till ett självständigt, gemensamt, nybyggt samhälle.

Traducción:

El trasfondo de esto es que la falta de vivienda caracteriza la vida cotidiana de las masas en la capital de Chile, Santiago. Para contrarrestar la falta de vivienda, las masas organizan ocupaciones de tierras llamadas "tomas" o "campamentos" en Chile. La falta de vivienda es un problema grave en Chile y los "tomas" y "campamentos" se han multiplicado desde 2019. En 2024, hay aproximadamente 120.000 familias pobres viviendo en ocupaciones de tierras "ilegales" en todo el país. El viejo Estado chileno defiende la propiedad privada de los grandes terratenientes con demandas y órdenes de desalojo, y también ha introducido una nueva ley represiva que castiga a los "culpables" con penas de prisión por ocupaciones de tierras.


El gobierno oportunista de Gabriel Boric fue quien dictó esta ley antipopular. Esto va acompañado de una campaña mediática en radio y televisión que presenta las ocupaciones de tierras como "focos de delincuencia" y justifica la brutalidad policial en los desalojos. Estamos muy familiarizados con este tipo de manipulación mediática que difama a los más vulnerables de la sociedad aquí en Suecia. Una de las ocupaciones de tierras más importantes en la lucha actual es la “Toma 17 de Mayo”, que ahora enfrenta una orden de desalojo.


La toma de Toma 17 de Mayo fue iniciada por un grupo de vecinos de la zona de Cerro Navia que decidieron ocupar un terreno que llevaba 20 años vacío en el límite urbano del municipio. Los vecinos contaron con la ayuda de personas con conocimientos de construcción y desarrollaron un plano del lugar para la ocupación. Luego los vecinos desarrollaron acuerdos entre los nuevos vecinos y establecieron los deberes de cada residente en los terrenos ocupados. Desde entonces, más de 200 familias se han asentado en Toma 17 de Mayo y la han transformado en una comunidad independiente, comunitaria y de nueva construcción.

samhälle.

Bild 1: Toma 17 de Mayo år 2002. Bild 2: Toma 17 de Mayo år 2023.

Imagen 1: Toma 17 de Mayo en 2002. Imagen 2: Toma 17 de Mayo en 2023.


De som äger marken är familjen Guzmán-Nieto. Detta är ingen fattig familj utan de är stora jordägare. De äger fastigheter och markreserver i Santiagos storstadsregion. Bland deras fastigheter finns Santa Elvira Industrial Subdivision, en del av logistikprojektet ENEA Business City, som syftar till att utveckla områden intill Santiagos flygplats och inkluderar planer på att bygga flera hotell och lagerlokaler.

Familjen Guzmán-Nieto har trappat upp konflikten mot invånarna i Toma 17 de Mayo och de visar inte något intresse för att förhandla eller nå några överenskommelser. De har lämnat in många rättsliga åtgärder mot familjerna i “Toma 17 de Mayo”. Det senaste de lämnade var en anmälan med ett förslag med säkerhetsåtgärder i samband med en order om att de anklagade omedelbart ska överge den ockuperade marken, vilket i huvudsak kriminaliserar de ockuperande familjerna. Samtidigt har målsägandenas advokat föreslagit en uppdatering av den chilenska lagstiftningen vad gäller vräkning, vilket ytterligare komplicerar situationen för familjerna som bor i Toma 17 de Mayo.

Den 2 oktober antog domstolen en ny lag för att lättare möjliggöra vräkningar. Den ökända lagen har fått öknamnet ”Anti-Toma-lagen”. Denna lag gjorde att vräkningsordern mot Toma 17 de Mayo gick i kraft den 24 april. Jordägarna talade och Boric opportunistiska stat verkställde.

Invånarna i “Toma 17 de Mayo” har fördömt den gamla staten för att ha vräkt dem, trots att det fanns ett planerat möte mellan den gamla chilenska staten och invånarna den 20 maj. För den chilenska staten är detta “ett exemplariskt straff för den som vågar ta ett mark, för den som vågar lösa sina problem, för den som vågar ta sina rättigheter och för den som vågar ta hand om sin värdighet med sina egna händer”. Tidningen Periódico El Pueblo förklarade också hur “beslagtagandet av mark är beviset på att staten och dess institutioner är värdelösa för folket”. Tidningen förklarade också att folket kommer att hämnas: “Den enda kamp som är förlorad, är den som är övergiven. För mark, bostäder och värdighet!”, och klargör att kampen inte är över trots vad Boric-regeringen vill få de att tro.

Traducció: 

Los dueños del terreno son la familia Guzmán-Nieto. Esta no es una familia pobre sino que son grandes terratenientes. Poseen bienes inmuebles y reservas de terrenos en la región metropolitana de Santiago. Entre sus propiedades se encuentra el Fraccionamiento Industrial Santa Elvira, parte del proyecto logístico ENEA Ciudad Empresarial, que apunta a desarrollar áreas aledañas al Aeropuerto de Santiago e incluye planes para construir varios hoteles y bodegas.


La familia Guzmán Nieto ha intensificado el conflicto contra los vecinos de Toma 17 de Mayo y no muestran interés en negociar ni llegar a acuerdos. Han presentado muchas acciones legales contra las familias de “Toma 17 de Mayo”. Lo último que presentaron fue una notificación con una propuesta de medida de seguridad junto con una orden para que los acusados ​​desalojen inmediatamente las tierras ocupadas, criminalizando esencialmente a las familias ocupantes. Al mismo tiempo, el abogado de los demandantes ha propuesto una actualización de la legislación chilena sobre desalojos, complicando aún más la situación de las familias que viven en Toma 17 de Mayo.


El 2 de octubre, el tribunal aprobó una nueva ley para facilitar los desalojos. La infame ley ha sido apodada "Ley Anti-Toma". Esta ley provocó que la orden de desalojo contra Toma 17 de Mayo entrara en vigor el 24 de abril. Los terratenientes hablaron y el estado oportunista de Boric ejecutó.


Los vecinos de “Toma 17 de Mayo” han denunciado al viejo Estado por desalojarlos, a pesar de que había una reunión prevista entre el viejo Estado chileno y los vecinos para el 20 de mayo. Para el Estado chileno, este es "un castigo ejemplar para quienes se atreven a tomar tierras, para quienes se atreven a resolver sus problemas, para quienes se atreven a quitar sus derechos y para quienes se atreven a cuidar su dignidad con los suyos". manos". El  Periódico El Pueblo también explicó cómo "la confiscación de tierras es una prueba de que el Estado y sus instituciones son inútiles para el pueblo". El periódico también declaró que el pueblo se vengará: “La única batalla que se pierde es la que se abandona. ¡Por tierra, vivienda y dignidad!”, dejando claro que la lucha no ha terminado a pesar de lo que el gobierno de Boric quiere hacerles creer.

trots vad Boric-regeringen vill få de att tro.


Aktioner i Stockholm i stöd till de kämpande invånarna i Toma 17 de Mayo och folket i Santiago.

Acciones en Estocolmo en apoyo a los vecinos en lucha de Toma 17 de Mayo y al pueblo de Santiago.


Vad vi ser är att den falska vänsterregeringen ledd av Gabriel Boric i Chile enbart är en lakej för byråkratkapitalismen och godsägarväldet i Chile, som trots dess frasmakeri endast är en opportunistisk fiende mot folket. Vi ser också att folket inte tillåter sig plågas och förnedras utan massorna väljer att kämpa och göra motstånd. Vi ser även en enorm våg av proletär internationalism som sveper över jorden där folk i hela världen visar sitt stöd till invånarna i Toma 17 de Mayo och folket i Chile.

Länge leve Toma 17 de Mayo!

Kämpa och gör motstånd!


Traducción

Lo que vemos es que el falso gobierno de izquierda liderado por Gabriel Boric en Chile es simplemente un lacayo del capitalismo burocrático y los terratenientes en Chile, que a pesar de su redacción es sólo un enemigo oportunista del pueblo. También vemos que el pueblo no se deja atormentar y humillar, sino que las masas optan por luchar y resistir. También vemos una enorme ola de internacionalismo proletario barriendo la tierra donde personas de todo el mundo muestran su apoyo al pueblo de la Toma 17 de Mayo y al pueblo de Chile.

¡Viva la Toma 17 de Mayo!

Vi hänvisar intresserade av den revolutionära kampen i Chile till hemsidan Periódico El Pueblo.


Traducción: